Жребият приключи!

Честито на печелившите!

Смарт часовник

ID номер

Име

1 Стефан Батеев
2 Дияна Давалашева
3 Томас Ахчиян
Ваучери за пазаруване в магазини Кауфланд

ID номер

Име

1 Магдалена Здравкова
2 РЕНИ АРНАУДОВА
3 Галина Николова
4 Мериан Гърков
5 Красимира Кирилова
6 Соня Георгиева
7 Дайяна Цанева
8 Веселина Господинова
9 Пламен Йотов
10 Антоанета Калчева
11 Диана Максимова
12 Милка Стоименова
13 Петя Терзиева
14 АЛИНА АЛЕНОВА
15 Диана Славова
16 Сергей Иванов
17 Александър Данчев
18 Гюргя Иванова
19 Галя Георгиева
20 Веселка Велинова
21 Галя Думанова
22 Йорданка Пенева
23 Зина Иванова
24 Милена Богданова
25 Цветанка Борисова
26 Татяна Яначкова
27 Евелина Будакова
28 Росица Колева
29 Александър Атанасов
30 Стивън Михайлов
Условия на Кампанията "Играй и спечели с Колгейт"

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Кампанията "Играй и спечели с Колгейт" (“Кампанията”). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на www.colgatepromo.bg, където се регистрира промоционалният Код. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира промоционалният код.

Организаторът на Кампанията е “Хавас Груп България” ООД с ЕИК 204279421, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Христо Стамболски" 3, ет. 2. (наричано по-долу за краткост “Организатор”.

Кампанията се организира от името и за сметка на “Колгейт-Палмолив Адриа”, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление София 1528, София Еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104.(наричано по-долу за краткост “Възложител”. Възложителят възлага изпълнението на Кампанията на Организатора. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

1.1. Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години към деня на участие в Кампанията. В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

2.1 За да се включите в Кампанията за спечелването на 1 от 3 смарт часовника или един от 30 ваучера на стойност 50 лв. всеки за пазаруване в магазини Кауфланд, е необходимо да посетите електронната страница www.colgatepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода от касовата бележка от магазини Кауфланд („Код“), която сте получили, след закупуване на един или повече продукти с марка Colgate от посочените по-долу и участващи в Кампанията артикули, на обща стойност минимум 5.99 лева. След въвеждане на цялата необходима информация, системата на Организатора извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на кодовете. При регистриран уникален и валиден код, системата връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница www.colgatepromo.bg.

2.2 Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 05.06.2023 г. на www.colgatepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Кампанията преди 24:00 ч. местно време на 02.07.2023г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите. Кампанията се провежда единствено в магазини Кауфланд на територията на цялата страна.

2.3 Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на Код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

2.4. Пазете касовата бележка, с която се участвали в Кампанията до приключване на Кампанията като доказателство за покупка при получаване на награда. Повече информация за Кампанията можете да намерите на www.colgatepromo.bg.

2.5 Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код само веднъж. С регистриране на един Код може да спечелите само една награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип след приключване на Кампанията на 12.07.2023 г (10 дни след приключването й) измежду всички участници, които успешно са се регистрирали за участие в жребия за теглене на наградите в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, ул. "Д-р Христо Стамболски" 3, ет. 2, в присъствието на нотариус. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта www.colgatepromo.bg. съгласно т. 6.2 по-долу.

3.2. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон (по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден печеливш участник след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния печеливш участник, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно до валидното връчване на всички награди в Кампанията.

3.3. В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

  1. НАГРАДИ

4.1 (i) 1 от 3 смарт часовника на стойност 570 лв всеки, или (ii) 1 от 30 ваучера на стойност 50 лв. всеки за пазаруване в магазини Кауфланд. Ваучерът за пазаруване може да бъде използван за еднократно пазаруване. Оставащата сума не може да бъде използвана при следващо пазаруване или да бъде получена като левова равностойност. Ваучерът е с валидност 31.12.2023

4.2 Спечелилият награда ще я получи с куриер за сметка на Организатора в рамките на 10 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.2 и член 3.3 по-горе се прилагат.

4.4 Спечелването на награда е обвързано с покупка.

4.5 За целите на деклариране и внасяне на дължимия данък върху наградите на стойност над 100 лв., съгласно приложимото данъчно законодателство, спечелилият участник е длъжен да предостави на Организатора необходимите лични данни за изпълнение на тези задължения по ЗДДФЛ. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

4.6. Наградите не се разменят срещу паричната им равностойност.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на данните, обработвани за целите на организиране и провеждане на Кампанията, е: “Хавас Груп България” ООД с ЕИК 204279421, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Христо Стамболски" 3, ет. 2.(Организатора).

5.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта: За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника при извършване на регистрация на Код, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.3. Предоставянето на съгласие за обработване на лични данни е доброволно. Ако участник прецени, че не желае да предостави изисканите от Организатора лични данни, няма да може да вземе участие в Кампанията.

5.4. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, е даденото от Участника съгласие по чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.5 Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията и провеждането на играта, както и предоставянето на наградите.

5.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Освен в случай на оттеглено по-рано съгласие от Участник, данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта. Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните от Участника. Останалите лични данни, събрани от печелившите Участници, които са получили своите награди (техните имена), ще бъдат съхранявани за срок от 11 години след приключване на Кампанията с цел изпълнение на нашите данъчни задължения за отчетност.

5.7. Вашите права, като субект на данни
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация. Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработването на личните данни преди това, но може да доведе до невъзможност Участникът да продължи участието си в играта (например, ако Участникът оттегли съгласието си преди тегленето на наградите).
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5.8. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни:

Колгейт Палмолив Адриа, Любомир Василев, email: lyubomir_vasilev@colpal.com

5.9. Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не събира, съхранява или обработва лични данни на участниците в Кампанията.

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1 С регистрацията си в Кампанията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора участникът може да бъде дисквалифициран от Кампанията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията Организаторът има право на последното решение.

6.2. Имената на Спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес www.colgatepromo.bg. Решението на Организатора на Кампанията по отношение на всички аспекти на Кампанията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участника, избран за печеливш.

6.3 При поискване спечелилите награда предоставят на Организатора на Кампанията доказателство за своята възраст.

6.4 Организаторът на Кампанията не дава изрични или други гаранции и не осигурява условия от каквото и да било естество, по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация или, който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Кампанията в срока, описан по-горе.

6.5 Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Кампанията от страна на Организатора на Кампанията, по негово усмотрение.

6.6 Организаторът на Кампанията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

6.7 Организаторът на Кампанията запазва правото си да изтегли или коригира Кампанията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Кампания бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Кампанията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

6.8 Организаторът на Кампанията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Кампанията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Кампанията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Кампанията.

6.9 Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Кампанията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Кампанията, действия или бездействия на участник, или на участието в Кампанията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия не изключва отговорността на Организатора на Кампанията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

6.10 Организаторът на Кампанията запазва правото си да забави, прекрати или измени Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта на Кампанията www.colgatepromo.bg, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Кампанията или на лица на възраст под минималната, при която се разрешава консумиране на алкохол в съответната държава на тяхното пребиваване, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Кампанията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

6.11 Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

6.12 Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Кампанията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

6.13 Кампанията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Кампанията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

6.14. В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл lyubomir_vasilev@colpal.com

6.15. „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не е организатор на кампанията и не носи отговорност във връзка с провеждането й, раздаването на наградите и получаването им от печелившите участници.

Касова бележка образец (код за регистрация в наградната игра):

Продукти с марка Colgate, даващи право на участие в Кампанията:

Описание на артикул

00051915 Colgate вода за уста Cool Mint 500мл
00083941 Colgate вода за уста Max Expert 500 мл
00101567 Вода за уста Кoлгейт White + Charcoal 500мл
00047487 Colgate паста за зъби Max White Exp 75мл
00101770 Colgate паста зъбиMaxWhiteExp.Micellar75
00110608 Colgate паста зъбиMaxWhiteUltra freshning pearl 50ml
00085061 Colgate паста за зъби Kids 6-9г 50мл
00091644 Паста за зъби Колгейт за деца 50 мл Digital Print 3+ години
00085060 Colgate паста за зъби Kids 3-5г 50мл
00109704 Colgate Total паста зъби 7-12 г. 50 мл
04801301 Colgate паста за зъби Tripple Action 100
04801806 Colgate паста за зъби избелваща 100 мл
04800927 Colgate паста за зъби Antikaries 100 мл
04801302 Colgate паста за зъби Propolis 100 мл
00085062 Colgate паста зъби TripleAction White 75
04805391 Colgate паста за зъби Propolis 150 мл
04805390 Colgate паста за зъби Triple Action 150
04802313 Colgate паста за зъби Triple Action 50
04800925 Colgate паста за зъби Whitening 50 мл
04801308 Colgate паста зъби CavityProtection 50мл
00098759 Colgate паста зъби Max Protect Care 75мл
00098760 Colgate паста зъби Max Protect White 75мл
00111270 Colgate паста зъби Max Protect Detox 75мл
00082503 Colgate паста зъби Adv.White Charcoal 75
04801807 Colgate паста Max Fresh cool mint 75 мл
04802312 Colgate паста зъби Max White 75 мл
04803350 Паста за зъби Колгейт Max Clean 75 ml
00073226 Colgate паста Sensation White 75 мл
04805251 Colgate паста Max Blue 125
00080551 Colgate паста зъби Max White Charcoal 75
00037587 Colgate паста зъби Max White Optic 75мл
04804201 Colgate паста за зъби Max White One 75мл
00101769 Colgate паста зъби Max White Clay&Min.75
00109901 Colgate паста зъби MaxWhiteInfinite 75мл
00072476 Colgate паста зъби Naturals Charcoal 75
00092396 Colgate паста зъби Naturals Ginger 75 мл
00060354 Colgate паста зъби Naturals Lemon 75 мл
00101566 Colgate паста зъби Total Charcoal 100 мл
00075571 Colgate паста зъби Total Whitening 100мл
00075570 Colgate паста зъби TotalActiveFresh 100
00085105 Colgate паста зъби Total Original 100 мл
00109902 Colgate паста Total Visible Аction 100мл
00088939 Четка за зъби Колгейт Bamboo
00093694 Colgate четка зъби Gum Invigorating
00100958 Colgate четка за зъби RecyClean 1бр
00051067 Colgate четка за зъби 360 Advanced Soft
00109900 Colgate четка зъби SlimSoftAdvanced 2бр
00076178 Colgate четка за зъби 360 Black 2 опак.
04803154 Colgate четка за зъби 360 Medium 2 опак.
00022481 Colgate четка зъби Slim soft 2 опак.
00022480 Colgate четка зъби 360 Interdental soft
00022479 Colgate четка зъби 360 Max White One med
00035318 Colgate четка за зъби Slim Soft Chorcoal
00051065 Colgate четка за зъби Slim Soft White
00100959 Colgate четка за зъби Max White Charcoal 2 опак.
04800926 Colgate четка зъби Max White 2 опак.
00012059 Colgate четка зъби Triple Action 2 опак.
00094008 Четка за зъби Колгейт Zig zag Charcoal 3 pack (2+1)
04800914 Colgate четка зъби Зиг Заг 1бр med
04801324 Colgate четка зъби Extra Clean med. 2 опак.
04800913 Colgate четка за зъби детска 2-6 г. m
04804040 Colgate четка за зъби детска 6+ г. 1бр.m
00097787 Colgate четка за зъби Bamboo kids

И всички неописани, но присъстващи в асортимента артикули с марка Colgate.