Въведи кода от касовата бележка

Играй и спечели с
Колгейт, Палмолив и
Кауфланд!

При закупуването на един или повече продукти с марка “Colgate” или “Palmolive”
на обща стойност минимум 16.99 лв. можете да спечелите iPhone 15 или един
от 20 ваучера за пазаруване в магазини ,,Кауфланд” на стойност 100 лв.

img-iphone
img-iphone
img-voucher
img-voucher
img-bulgaria

Промоция

От 17.06.2024 до 21.07.2024 при закупуването на един или повече продукти с марка “Colgate” или “Palmolive” на обща стойност минимум 16.99 лв. можете да спечелите iPhone 15, както и един от 20 бр. ваучери за пазаруване в магазини Кауфланд на стойност 100 лв. всеки.

Участвайте в играта и се включете в тегленето за наградите като посетите електронната страница https://www.colgatepromo.bg, впишете номера на касовата бележка от магазини Кауфланд („Код“), Вашето име, и-мейл адреса си и телефонния си номер.

Пазете касовата бележка от покупката!

Пример за правилно въвеждане на кода от касовата бележка.

img-receipt

Пример за правилно въвеждане на кода от касовата бележка.

img-receipt
Условия на Кампанията "Играй и спечели с Колгейт и Палмолив"

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Кампанията "Играй и спечели с Колгейт и Палмолив" (“Кампанията”). Чрез участието си в Кампанията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Кампанията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Кампанията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на www.colgatepromo.bg, където се регистрира кодът от касовия бон. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира номерът на касовия бон.

Организаторът на Кампанията е “Хавас Груп България” ООД с ЕИК 204279421, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Христо Стамболски" 3, ет. 2. (наричано по-долу за краткост “Организатор”.

Кампанията се организира от името и за сметка на “Колгейт-Палмолив Адриа”, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление София 1528, София Еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104.(наричано по-долу за краткост “Възложител”. Възложителят възлага изпълнението на Кампанията на Организатора. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Кампанията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

  1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

1.1. Кампанията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години към деня на участие в Кампанията. В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

  1. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КАМПАНИЯТА

2.1 За да се включите в Кампанията за спечелването на една от наградите,1 смартфон-Iphone 15 или един от 20 ваучера на стойност 100 лв., за пазаруване в магазини Кауфланд е необходимо да се направи покупка от магазини на Кауфланд в цялата страна, която да е на обща стойност от минимум 16.99 лв. в един фискален бон, след което да посетите електронната страница www.colgatepromo.bg за регистрация в Играта. За участие в Кампанията е необходимо да се предоставят при регистрация лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете номера от касовата („Код“), бележка, издаден при покупка от магазини Кауфланд, която сте получили, след закупуване на продукти с марка Colgate или Palmolive от посочените по-долу и участващи в Кампанията артикули, на обща стойност минимум 16.99 лева. След въвеждане на цялата необходима информация, системата на Организатора извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на кодовете. При регистриран уникален и валиден код, системата връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на интернет страница на Кампанията www.colgatepromo.bg.

2.2 Регистрацията за участие в Кампанията започва в 0:00ч. българско време, на 17.06.2024 г. на интернет страницата: www.colgatepromo.bg. За да имате шанс да бъдете избрани за спечелване на една от наградите (както е описано по-долу), трябва да се включите в Кампанията преди 23:59 ч. местно време на 21.07.2024.г. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите. Кампанията се провежда единствено в магазини Кауфланд на територията на цялата страна.

2.3 При регистрацията за участие по т. 2.1., незабавно след нея ще се извършва проверка на валидността й, спрямо на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на Номера от касовия бон, системата автоматично включва номера в тегленето за наградите. Една регистрирана касова бележка осигурява само едно участие за спечелване на награда.

2.4. Пазете касовата бележка, с която сте участвали в Кампанията до приключване й, като доказателство за покупка при спечелване на награда. Повече информация за Кампанията можете да намерите на www.colgatepromo.bg.

2.5 Можете да се включите в Кампанията, като използвате един касов бон само веднъж. С регистриране на една касова бележка може да спечелите само една награда. Допуска се повече от едно участие, но ако с всяко участие се въвежда различен номер на касова бележка, но един участник може да се спечели само една награда. Вие, като участник, декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на настоящите правила, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

  1. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Тегленето на участници за спечелване на наградите се извършва на случаен принцип след приключване на Кампанията - 02.08.2024г (10 дни след приключването й), измежду всички участници, които успешно са се регистрирали за участие в тегленето за наградите в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, ул. "Д-р Христо Стамболски" 3, ет. 2, в присъствието на нотариус. Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.colgatepromo.bg. съгласно т. 6.2 по-долу.

3.2. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон (по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден печеливш участник след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния печеливш участник, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка със спечелената награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно до валидното връчване на всички награди в Кампанията.

3.3. В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно точка 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора.

  1. НАГРАДИ

4.1 (i) Един брой смартфон, I phone 15 на стойност 1650 лв, или 1 от 20 ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване в магазини Кауфланд.
Ваучерът не може да бъде използван в магазини на Кауфланд извън територията на Република България. Остатъкът от ваучера не може да бъде възстановяван или заменян. Ваучерът може да бъде използван многократно до изчерпване на цялата сума. Ваучерите могат да се използват за закупуване на всички видове стоки. Остатъчната стойност на ваучера можете да бъде проследена в касовия бон от последната покупка.

4.2 Спечелилият награда ще я получи с куриер за сметка на Организатора в рамките на 10 работни дни след изтеглянето имената на печелившите ( до 16.08.2024г). При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, за справка касовата бележка от покупката и да подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.2 и член 3.3 по-горе се прилагат.

4.4 Спечелването на награда е обвързано с покупка.

4.5 За целите на деклариране и внасяне на дължимия данък върху наградите на стойност над 100 лв., съгласно приложимото данъчно законодателство, спечелилият участник е длъжен да предостави на Организатора необходимите лични данни за изпълнение на тези задължения по ЗДДФЛ. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

  1. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на данните, обработвани за целите на организиране и провеждане на Кампанията, е: “Хавас Груп България” ООД с ЕИК 204279421, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Д-р Христо Стамболски" 3, ет. 2.(Организатора).

5.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта: За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника при извършване на регистрация на Код, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД. ,,Кауфланд България ЕООД енд Ко‘‘ КД не събира и не обработва лични данни на участниците в настоящата Кампания.

5.3. Предоставянето на съгласие за обработване на лични данни е доброволно. Ако участник прецени, че не желае да предостави изисканите от Организатора лични данни, няма да може да вземе участие в Кампанията.

5.4. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, е даденото от Участника съгласие по чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД.

5.5 Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията и провеждането на играта, както и предоставянето на наградите.

5.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Освен в случай на оттеглено по-рано съгласие от Участник, данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните от Участника. Останалите лични данни, събрани от печелившите Участници, които са получили своите награди (техните имена), ще бъдат съхранявани за срок от 11 години след приключване на Кампанията с цел изпълнение на нашите данъчни задължения за отчетност.

5.7. Вашите права, като субект на данни
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработването на личните данни преди това, но може да доведе до невъзможност Участникът да продължи участието си в играта (например, ако Участникът оттегли съгласието си преди тегленето на наградите).
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5.8. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни: Колгейт Палмолив Адриа, Любомир Василев, email: lyubomir_vasilev@colpal.com

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1 С регистрацията си в Кампанията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора участникът може да бъде дисквалифициран от Кампанията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията Организаторът има право на последното решение.

6.2. Имената на Спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес www.colgatepromo.bg. Решението на Организатора на Кампанията по отношение на всички аспекти на Кампанията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участника, избран за печеливш.

6.3 При поискване спечелилите награда предоставят на Организатора на Кампанията доказателство за своята възраст.

6.4 Организаторът на Кампанията не дава изрични или други гаранции и не осигурява условия от каквото и да било естество, по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация или, който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Кампанията в срока, описан по-горе.

6.5 Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Кампанията от страна на Организатора на Кампанията, по негово усмотрение.

6.6 Организаторът на Кампанията и Кауфланд не поемат отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

6.7 Организаторът на Кампанията запазва правото си да изтегли или коригира Кампанията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Кампания бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Кампанията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

6.8 Организаторът на Кампанията и Кауфланд не носят отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Кампанията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Кампанията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Кампанията.

6.9 Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Кампанията и Кауфланд не носят отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Кампанията, действия или бездействия на участник, или на участието в Кампанията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия не изключва отговорността на Организатора на Кампанията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

6.10 Организаторът на Кампанията запазва правото си да забави, прекрати или измени Кампанията по всяко време, като обяви това на сайта на Кампанията www.colgatepromo.bg, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Кампанията или на лица на възраст под минималната, при която се разрешава консумиране на алкохол в съответната държава на тяхното пребиваване, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Кампанията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

6.11 Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

6.12 Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Кампанията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

6.13 Кампанията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Кампанията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

6.14. В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл office.bulgaria@havas.comlyubomir_vasilev@colpal.com

Касова бележка образец (код за регистрация в Кампанията):

img-receipt

Продукти с марка Colgate и Palmolive, даващи право на участие в Кампанията (всички кодове с бранда Colgate и Palmolive).

Описание на артикул:

51915 Colgate вода за уста Cool Mint 500мл
83941 Colgate вода за уста MW WhiterTeeth500мл
101567 Colgate вода уста White+Charcoal 500мл
114789 Colgate паста MaxWhiteUltra Active 50мл
110608 Colgate паста MaxWhiteUltraFreshness50мл
20348655 Colgate пастаMaxWhiteUltraMultiProt.50мл
101770 Colgate паста зъбиMaxWhiteExp.Micellar75
47487 Colgate паста за зъби Max White Exp 75мл
80551 Colgate паста зъби Max White Charcoal 75
101769 Colgate паста зъби Max White Clay&Min.75
37587 Colgate паста зъби Max White Optic 75мл
20276782 Colgate паста зъби Max White Purple 75мл
4804201 Colgate паста за зъби Max White One 75мл
109901 Colgate паста зъби MaxWhiteInfinite 75мл
72476 Colgate паста зъби Naturals Charcoal 75
60354 Colgate паста зъби Naturals Lemon 75 мл
20674219 Colgate паста за зъби Naturals Aloe 75мл
20265422 Colgate паста зъби Adv.WhiteCharcoal 125
4805251 Colgate паста зъби MaxFreshCooling 125мл
82503 Colgate паста зъби Adv.White Charcoal 75
73226 Colgate паста зъби Advanced White 75 мл
20350426 Colgate паста Adv.White Baking Soda 75мл
98759 Colgate паста Max Protect Care75 мл
98760 Colgate паста Max Protect White 75 мл
20347470 Colgate паста за зъби MaxWhiteDesign75мл
4803350 Colgate паста за зъби Max Clean 75
4802312 Colgate паста зъби Max White 75 мл
4801807 Colgate паста Max Fresh cool mint 75 мл
20707895 Colgate паста Total Anti-Tartar 100 мл
109902 Colgate паста Total Visible Аction 100мл
101566 Colgate паста зъби Total Charcoal 100 мл
85105 Colgate паста зъби Total Original 100 мл
75571 Colgate паста зъби Total Whitening 100мл
75570 Colgate паста зъби TotalActiveFresh 100
20673775 Colgate паста зъби Triple Action 2x75 мл
20652434 Colgate паста за зъби Propolis 2x75 мл
20341732 Colgate паста за зъби Triple Action 75мл
20341734 Colgate паста за зъби Whitening 75 мл
20341735 Colgate паста зъби CavityProtection 75мл
20341733 Colgate паста за зъби Propolis 75 мл
85062 Colgate паста зъби TripleAction White 75
85060 Colgate Kids паста FirstSmiles 0-5г 50мл
91644 Colgate паста за зъби Kids 3+, 50мл
85061 Colgate паста за зъби Kids 6-9г 50мл
109704 Colgate Total паста зъби 7-12 г. 50 мл
4801324 Colgate четка зъби Extra Clean med.1+1бр
12059 Colgate четка зъби Triple Action 1+1бр m
4800914 Colgate четка зъби Зиг Заг 1бр med
4800926 Colgate четка зъби Max White 1+1/оп med.
100959 Colgate четка зъби MaxWhiteCharcoal1+1бр
35318 Colgate четка за зъби Slim Soft Charcoal
51065 Colgate четка за зъби Slim Soft White
22479 Colgate четка зъби 360 Max White One med
76178 Colgate четка зъби Charcoal360,medium2бр
4803154 Colgate четка Deep Clean 360, medium 2бр
22481 Colgate четка за зъби Slim soft 1+1 бр
109900 Colgate четка зъби SlimSoftAdvanced 2бр
51067 Colgate четка за зъби 360 Advanced Soft
73228 Colgate четка зъби SlimSoft Advanced 1бр
112725 Colgate четка за зъби 360 Design 3 бр
20092890 Colgate четка за зъби High Density 3 бр.
100958 Colgate четка за зъби RecyClean Soft 1бр
20265423 Colgate четка за зъби Twister, Soft 4 бр
20277821 Colgate четка за зъби Ultra Soft 2 бр
94008 Colgate четка за зъби ZigZagCharcoal 3бр
20322129 Colgate четка зъби 3D Density soft 1 бр
4800913 Colgate Kids четка за зъби 3-5 г 1 бр
20607874 Colgate Kids четка зъби Cushion 5+г. 1бр
4804040 Colgate четка за зъби детска 6+ г. 1бр.m
81547 Palmolive Men душ-гел 3in1 Sport 500 мл
20173512 Palmolive Men душ-гел Charge Up 500 мл
20344949 Palmolive Men душ-гел Cool Splash 500 мл
21062 Palmolive Men душ-гел Refreshing 500 мл
104368 Palmolive душ-гел Sweet Delight 500 мл
4804977 Palmolive душ-гел Ultimate Relax 500 мл
20609054 Palmolive душ-гел Watermelon 500 мл
81546 Palmolive Men душ-гел Sensitive 500 мл
20344950 Palmolive Men душ-гел Spice Up 500 мл
4804551 Palmolive душ - крем маслина 500 мл
4804550 Palmolive душ - крем мл
яко и мед 500 мл
12056 Palmolive душ - крем черна орхидея 500мл
20090723 Palmolive душ-гел Alluring Love 500 мл
20268982 Palmolive душ-гел Blackberry 500 мл
85059 Palmolive душ-гел Milk Proteins 500 мл
4804976 Palmolive душ-гел Mineral Massage 500 мл
20090717 Palmolive душ-гел Pampering Oil 500 мл
20610074 Palmolive душ-гел Peach 500 мл
81551 Palmolive душ-гел Silky Oil 500 мл
103838 Palmolive душ-гел Smooth Butter 500 мл
81548 Palmolive Men душ-гел Sensitive 250 мл
4801803 Palmolive душ-гел Olive&Milk 250 мл
64641 Palmolive душ-гел Pampering Oil 250 мл
104326 Palmolive душ-гел Alluring Love 250 мл
4805009 Palmolive душ-гел So Relaxed 250 мл
20133483 Palmolive душ-гел Silky Oil 250 мл
102147 Palmolive душ-гел Smooth Butter 250 мл
40592 Palmolive душ-гел Men Sport 3in1 250 мл
4801307 Palmolive душ-гел Milk&Honey 250 мл
40590 Palmolive душ-гел Milk Proteins 250
4805008 Palmolive Naturals душ-гел орхидея 250мл
4800889 Palmolive душ - гел масажиращ 250 мл
103867 Palmolive душ-гел Sweet Delight 250 мл
4803360 Palmolive Men душ-гел Refreshing 250 мл
81334 Palmolive душ-гел Honey&Milk 750мл
81333 Palmolive душ-гел Olive 750мл
114053 Palmolive душ-гел Relax 750 мл
114054 Palmolive душ-гел Massage 750 мл
81331 Palmolive душ-гел Almond 750 мл
81332 Palmolive душ-гел Black Orchid 750 мл
81257 Palmolive Men душ-гел Refreshing 750мл
81258 Palmolive Men душ-гел Sport 750 мл
51069 Palmolive сапун Almond 90 г
101877 Palmolive сапун Aloe Antibacterial 90 г
102908 Palmolive сапун Eucalyptus Antib. 90 г
104366 Palmolive сапун Milk & Rose 90 г
12054 Palmolive сапун зелен чай 90 г
4805344 Palmolive сапун Лайка с витамин С 90 гр
4805343 Palmolive сапун Маслина с алое 90 гр
4805346 Palmolive сапун Мл
яко и мед 90 гр
4805340 Palmolive сапун СПА масажиращ 90 г
12055 Palmolive сапун черна орхидея 90 г
4803117 Palmolive т.сапун маслина помпа 300 мл
4801236 Palmolive т.сапун мед и мл
яко помпа 300
4805072 Palmolive т.сапун орхидея помпа 300 мл
4802317 Palmolive течен сапун помпа Aquarium 300
112724 Palmolive течен сапун Джунгла 300 мл
92447 Palmolive течен сапун Milk&Honey 500 мл
20277604 Palmolive течен сапун Milk&Orchid 500 мл
98120 Palmolive течен сапун Aquarium 500мл
92446 Palmolive течен сапун Almond 500 мл
4801233 Palmolive течен сапун Milk&Honey 750мл
4803361 Palmolive течен сапун Milk&Olive 750 мл
4801232 Palmolive течен сапун Milk&Almond 750
28054 Palmolive Шампоан 2 в 1 350 мл
28060 Palmolive Шампоан Beauty Gloss 350 мл
28059 Palmolive Шампоан Olive 350 мл
28056 Palmolive Шампоан Алое 350 мл
28055 Palmolive Шампоан за боядисана коса 350
28053 Palmolive Шампоан против пърхoт 350 мл
28057 Palmolive Шампоан Цитрус 350 мл

Грешен или невалиден промо код!

Уверете се, че сте попълнили кода правилно или че той не е използван вече.